Nieuws

Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering!

Beste leden,

Nu de Corona maatregelen het weer toelaten willen we jullie uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering.

Deze zal gehouden worden op donderdag 22 juli om 20.00 uur bij ’t Noorden (Lichtenvoordsestraatweg 44).

De agenda voor deze avond zal er als volgt uit zien:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering 2019
4. Algemeen jaarverslag
5. Financieel jaarverslag
5a. Verslag kascontrolecommissie
5b. Benoemen kascontrolecommissie
5c. Begroting 2021/2022
6. Instemmingsaanvraag compensatieregeling contributie 2020-2021
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Erik Lammers – voorzitter
Kandidaten kunnen zich tot 18 juli a.s. melden bij de secretaris
8. Jubilarissen
9. Aandachtspunten seizoen 2021-2022
10. Rondvraag

Belangrijk punt op de agenda deze avond is het voorstel voor een compensatieregeling voor de betaalde contributie voor het seizoen 2020-2021. Hiervoor is instemming nodig van de Algemene Ledenvergadering.

Hiervoor dient een voldoende aantal leden aanwezig te zijn deze avond. In combinatie met huidige Corona-maatregelen willen we jullie daarom vragen je voor 18 juli a.s. aan te melden als je aanwezig bent op de Algemene Ledenvergadering. Dit kan door een mail te sturen naar secretariaat@bovo-aalten.nl

Met sportieve groet,

Het bestuur