Nieuws

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Bij deze nodigt het bestuur je uit voor de algemene ledenvergadering:

Vrijdag 22 november
20:00 uur
‘t Noorden
 

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering 2018
4. Jaarverslag secretaris en jaarverslagen commissies
5. Jaarverslag penningmeester
       5a. Verslag kascontrolecommissie
       5b. Benoemen kascontrolecommissie
       5c. Begroting 2019/2020
6. Bestuursverkiezing
       Aftredend Manon Smit
       Voorstellen kandidaat Karin Damen
       Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld
7. Jubilarissen
8. Aandachtspunten seizoen 2019/2020
9. Rondvraag.

Notulen ALV 2018, jaarverslag penningmeester 2018/2019 en begroting 2019/2020 liggen ter inzage bij de secretaris